Dental surgery

Or tooth extraction

Stomatochirurgie

Dental Surgery

Stomatologická chirurgie se zabývá především extrakcemi zubů moudrosti a zubů, které jsou natolik poškozeny, například kazem, úrazem či zánětem, že je nelze zachránit. Dále mezi běžné zákroky stomatochirurgie patří odstranění části kořenového hrotuzubních váčků a cyst a další chirurgická řešení spojená s ortodontickou léčbou anebo se zaváděním protézy.

Lessons for patients after stoma surgery

What we recommend after the performance:
● Idle mode
● Icing the swelling
● Soft food
● Use the prescribed medicines according to the doctor's instructions
● Hygiene of the oral cavity at the site of the procedure must be carried out with care - do not damage the stitches.
● If your doctor recommends, use Chlorhexil 0.20%, Stopangin, Tantum Verde, or natural herbs such as sage and chamomile to rinse on the 2nd day after the procedure
● In case of persistent bleeding, seek medical attention or an emergency physician.

Co po výkonu doporučujeme:
● Klidový režim
● Ledování otoku
● Měkká strava
● Předepsané léky užívat dle pokynu lékaře
● Hygienu dutiny ústní v místě zákroku je třeba provádět s opatrností – nepoškodit stehy.
● Pokud Vám lékař doporučí , 2.den po výkonu použijte k výplachu Chlorhexil 0,20 %, Stopangin, Tantum Verde, či přírodní byliny jako šalvěj heřmánek
● Při přetrvávajícím krvácení vyhledejte ošetřujícího či pohotovostního lékaře.

If you visit our Dental Office H33 in Prague, you don't have to worry about anything. We approach patients very sensitively and perform all surgical procedures completely painlessly. Before applying local anesthesia, we also always apply anesthetic gel, thanks to which you will not even feel the injection. If the procedure is time-consuming or complicated, we can perform it under pleasant analgosedation.

Pokud navštívíte naši ordinaci Dental Office H33 v Praze, nemusíte se ničeho bát. K pacientům přistupujeme velice citlivě a veškeré chirurgické výkony provádíme zcela bezbolestně. Před aplikací lokální anestezie vždy aplikujeme i anestetický gel, díky kterému neucítíte ani injekci. Pokud je zákrok časově náročný, nebo komplikovaný, můžeme ho provést v příjemné analgosedaci.

 

Dental Office H33
Hvězdova 33
Praha 4 - Pankrác

Contact us

    en_USEnglish